Personeel

Gedreven medewerkers voor wie werken bij Natuur & Milieu niet zomaar een baan is, maar samen een gedeelde missie realiseren, zijn de grootste kracht van Natuur & Milieu. Wij werken vanuit zes ondernemende teams: Energie, Mobiliteit, Voedsel, Engagement, Campagnes en Business Development. Daarbij wordt ondersteuning geleverd door de teams Externe Positionering en Bedrijfsvoering.

In 2015 waren de belangrijkste speerpunten: verder uitbouwen van maatschappelijk ondernemen en kennis van (acquireren bij) het bedrijfsleven. In 2016 ligt de focus op het verder ontwikkelen van proposities voor bedrijven.

Organogram per 31 december 2015
20160503_NM_Jaarverlsag_Organogram

 

Personeelsbezetting

Alle aantallen en percentages die betrekking hebben op de personeelsbezetting zijn inclusief de Groene11 en exclusief stagiaires, uitzend- en oproepkrachten.

Eind 2015 had Natuur & Milieu 58 medewerkers (48,1 fte) in dienst. Daarnaast stonden er op dat moment enkele vacatures open.

Medewerkers

Totaal Fulltime Parttime Fte
Man 20 4 16 17,2
Vrouw 38 3 35 30,9
Totaal 58 7 51 48,1

In- en uitstroom

Er zijn 11 medewerkers in dienst getreden. Eén medewerker ging met pensioen. Om andere redenen verlieten 12 medewerkers de organisatie.

Totaal medewerkers Fulltime Parttime
Man 4 1 3
Vrouw 7 0 7
Totaal 11 1 10

Alle medewerkers die bij Natuur & Milieu in dienst treden, starten met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

organisatie

Flexibele schil

In voorkomende gevallen wordt met freelancers gewerkt, voornamelijk voor tijdelijke projectfuncties en/of als specifieke competenties nodig zijn die we zelf niet in huis hebben. In 2015 werkten tijdelijk enkele oproepkrachten en uitzendkrachten voor Natuur & Milieu. Dit voornamelijk voor specialistische expertise, ondersteunende werkzaamheden, of als tussenoplossing tot vacatures zijn ingevuld.

Stagiairs/afstudeerders

Natuur & Milieu biedt studenten graag de mogelijkheid om stage te lopen of een afstudeeronderzoek te doen. Beleid is dat stagiaires in de teams worden opgenomen en zoveel mogelijk meedraaien in het team. Op die manier kunnen ze veel leren en een nuttige bijdrage aan projecten leveren. Vijftien studenten (voornamelijk uit HBO of WO) hebben in 2015 hun stage of afstudeerproject bij ons vervuld.

Trainees

Na een evaluatie is in 2015 besloten te stoppen met het traineeprogramma. In de praktijk bleek dat de omvang van de organisatie te klein is om een adequaat traineeprogramma in te vullen. De voormalige trainees waren eind 2015 aan de organisatie verbonden als junior projectleider.

Vrijwilligers

Natuur & Milieu is blij met de steun van een aantal vrijwilligers, die regelmatig werken op ons kantoor. Zij beantwoorden bijvoorbeeld publieksvragen, ondersteunen in onderzoeken en projecten of houden ons archief bij. In 2015 werd de medewerker die met pensioen ging vrijwilliger, zodat hij een deel van zijn voor de organisatie relevante wetenschappelijk uitzoekwerk kon voortzetten.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim was in 2015 met 4,40% voor Natuur & Milieu hoog. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een groot aandeel langdurig verzuim (2,95%), dat zich concentreerde in de eerste helft van het jaar. Onder andere een hoge werklast en gebrek aan taakafbakening bij jongere werknemers lagen hieraan ten grondslag. In overleg met de bedrijfsarts is gewerkt aan de preventieve aanpak hiervan. Het ziekteverzuim was in de tweede helft van het jaar dan ook een stuk lager. Het totaal aantal ziekmeldingen in 2015 was 84.

Opleidingen

Ons beleid is alle medewerkers te stimuleren aan opleidingen deel te nemen: enerzijds om vakkennis op peil te houden, anderzijds om vaardigheden te vergroten, dit zoveel mogelijk in lijn met de strategie van de organisatie en speerpunten van het lopende jaar. De opleidingen betreffen zowel individuele als in-company-trainingen. Hierbij werken we samen met erkende opleidingsinstituten. Een aantal keren is tevens een individuele coach ingezet. In 2015 besteedden we ruim € 87.000 aan opleidingskosten.

Competentieontwikkeling en beoordeling

Elke medewerker heeft jaarlijks tenminste 3 gesprekken over zijn resultaten en competentieontwikkeling. Aan het begin van het jaar maken we per medewerker resultaatafspraken; deze worden rond de zomer geëvalueerd. We besluiten het jaar met een beoordelingsgesprek; hierin worden de behaalde resultaten beoordeeld. Ook houdt elke medewerker minimaal eenmaal in de twee jaar een 360ᶛ feedback ronde, waarin hij/zij directe collega’s vraagt feedback te geven op zijn functioneren.

Tijdens de drie gesprekken besteden we ook aandacht aan competentieontwikkeling, met twee invalshoeken: competentieontwikkeling die nodig is voor optimaal functioneren,
door de medewerker gewenste competentieontwikkeling voor zijn persoonlijke ontwikkeling.

Arbeidsvoorwaarden

Natuur & Milieu heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling, deze zal in 2016 worden geüpdatet. De organisatie biedt ruime mogelijkheden om parttime te werken en een goede reiskostenregeling. Het Nieuwe Werken is in 2014 ingevoerd en wordt goed door ICT middelen ondersteund.

Ondernemingsraad

Naast de basistaken, zoals reageren op wijzigingen in arbeidsvoorwaarden en organisatie, waren de speerpunten van de OR in 2015: de werkdruk, samenwerkingsverbanden met andere organisaties en de herstructurering van de organisatie. Halverwege het jaar was er een wissel van de wacht in de Ondernemingsraad van Natuur & Milieu: drie leden zwaaiden af en werden door nieuwe leden vervangen. De ondernemingsraad bestond eind 2015 uit: Eddy Carree, Sophia van der Ende, Peter de Jong, Kristel Lageweg en Nathalie Strookman.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor