Organogram per december 2015

20160503_NM_Jaarverlsag_Organogram

In 2015 hebben we een nieuwe Meerjarenvisie voor de periode 2016-2019 ontwikkeld. Daarop gebaseerd hebben we de inrichting en aansturing van de organisatie aangepast. Deze aanpassingen zijn eind 2015 doorgevoerd. De afdelingen Financiën, P&O en Ondersteuning zijn samengevoegd in het team Bedrijfsvoering. Het team Marketing & Campagnes is gesplitst in de teams Externe Positionering, Engagement en Campagnes. En we hebben een team Business Development gevormd.

Wij verwachten met deze aanpassingen effectiever te kunnen werken en beter in te kunnen spelen op externe ontwikkelingen. Om de interne sturing ook effectiever te maken hebben we een MT gevormd van vier leden: de directeur, een van de inhoudelijke hoofden (nu het hoofd Energie), het hoofd Externe Positionering en het hoofd Bedrijfsvoering.

Directie / bestuur

Natuur & Milieu heeft één statutair directeur: Tjerk Wagenaar. Hij is sinds 1 december 2010 in functie. De directeur is tevens de bestuurder van de stichting. Zijn taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement. Hij wordt in de uitvoering van zijn functie ondersteund door het managementteam en de medewerkers.

De directeur van Natuur & Milieu wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad maakt jaarlijks in januari met de directeur resultaatafspraken voor het nieuwe jaar. Voor 2015 waren de kernzinnen voor deze afspraken: extern de positie van Natuur & Milieu als maatschappelijk ondernemende milieuorganisatie versterken en intern een nieuwe meerjarenvisie ontwikkelen en de processen in de organisatie leaner maken. De realisatie van de resultaatafspraken wordt door de Raad geëvalueerd in een voortgangsgesprek en uiteindelijk in een beoordelingsgesprek, respectievelijk halverwege en aan het eind van het jaar.

De beloning van de directeur is gebaseerd op de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van Goede Doelen Nederland.

In 2015 bekleedde Tjerk Wagenaar de volgende relevante nevenfuncties:
• Voorzitter Raad van Advies Thomasstichting voor Jongeren
• Voorzitter Bestuur Stichting de Noordzee
• Voorzitter Groene11
• Lid Regieteam Topsector Energie
• Lid Green Deal Board
• Lid Rotterdam Climate Initiative
• Penningmeester bestuur onderzoeks- en adviesbureau CE Delft
• Penningmeester Raad van Toezicht Springtij

Samenstelling Raad van Toezicht december 2015

Marike van Lier Lels

Voorzitter, lid remuneratiecommissie

Meer informatie

Aftrendend per: November 2016

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: Professioneel bestuurder

Nevenfuncties:

 • Lid Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur
 • Lid Raad van Commissarissen TKH
 • Lid Raad van Commissarissen RELX
 • Lid Raad van Commissarissen Eneco

Jerphaas Donner

Lid

Meer informatie

Aftrendend per: December 2019

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: Zelfstandig specialist in netwerkorganisaties

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting wAarde
 • Penningmeester Bewonersbedrijf Kruiskamp Onderneemt!
 • Community manager platform G1000.nu

Sjoerd van Keulen

Voorzitter auditcommissie

Meer informatie

Aftrendend per: November 2017

Herbenoembaar: Nee

Hoofdfunctie: -

Nevenfuncties:

 • Adviseur Stichting PharmAcces
 • Lid Raad van Commissarissen Heijmans N.V.
 • Lid van Raad van Toezicht WNF

Ellen Kooij

Voorzitter remuneratiecommissie

Meer informatie

Aftrendend per: September 2017

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: Business developer en adviseur op het gebied van Marketing, Fondsenwerving, Branding en Innovatie voor organisaties met een sociale en/of duurzame missie of doelstelling als partner HopStep&Leap Company

Hans van der Vlist

Lid

Meer informatie

Aftrendend per: April 2016

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: -

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Adviescollege ICT gemeente Amsterdam
 • Voorzitter Adviescommissie Water
 • Voorzitter bestuur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken
 • Voorzitter bestuur stichting De Schiedamse molens
 • Voorzitter bestuur Nederlandse Stichting Geluidshinder
 • Voorzitter Raad van Commissarissen nv Slibverwerking Noord Brabant
 • Voorzitter stichting Streekeigen Producten Nederland
 • Plaatsvervangend voorzitter Commissie voor de milieueffectrapportage
 • Lid Raad van Toezicht stichting Platform 31
 • Lid Raad van Commissarissen Stichting Vestia Groep
 • Lid maatschappelijke adviesraad VNCI
 • Lid bestuur stichting Kennis en Innovatie Centrum Westelijke Veenweiden
 • Lid Raad van Toezicht Springtij

Marieke van der Werf

Lid auditcommissie

Meer informatie

Aftrendend per: September 2018

Herbenoembaar: Ja

Hoofdfunctie: Partner/Directeur Dröge & van Drimmelen

Nevenfuncties:

 • Ambassadeur Grondstoffen van het bestuurlijk netwerk Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling
 • Lid Raad van Advies NUDGE
 • Lid Raad van Advies ACRRES
 • Lid Raad van Advies Social Enterprises NL
 • Voorzitter Visiegroep Duurzaamheid CDA

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Natuur & Milieu houdt integraal toezicht op het beleid van en de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad staat de directeur, gevraagd en ongevraagd, met advies terzijde. Taken en bevoegdheden van de Raad zijn vastgelegd in de statuten en het Reglement Raad van Toezicht.

Lees meer

Personeel

Gedreven medewerkers voor wie werken bij Natuur & Milieu niet zomaar een baan is, maar samen een gedeelde missie realiseren, zijn de grootste kracht van Natuur & Milieu. Wij werken vanuit zes ondernemende teams: Energie, Mobiliteit, Voedsel, Engagement, Campagnes en Business Development. Daarbij wordt ondersteuning geleverd door de teams Externe Positionering en Bedrijfsvoering.

Lees meer over personele zaken