Financien

Hier vindt u de jaarrekening en toelichting op onze inkomsten en uitgaven.

Cijfers 2015

Totale inkomsten

6.968.114

Totale uitgaven

7.317.817

Financieel was 2015 voor Natuur & Milieu een mager jaar. De omzet is gelijk gebleven ten opzichte van 2014 en uitgekomen op € 7 miljoen, en het resultaat ten laste van de continuïteitsreserve negatief op € 178.000, terwijl een resultaat van € 0 was begroot. Het eigen vermogen neemt daardoor af tot € 3,2 miljoen.

Risico’s

De belangrijkste waarden voor Natuur & Milieu zijn haar medewerkers, haar maatschappelijke positie en haar partnerrelaties, en dan met name de Postcode Loterij. Geen van deze drie waarden zijn op dit moment risicovol.
De Postcode Loterij heeft met de verlenging van ons contract voor 5 jaar duidelijk gemaakt dat ze de toegevoegde waarde van Natuur & Milieu waardeert.
Financieel is de continuïteitsreserve groot genoeg (€ 2,8 mln.) om tegenvallers op te vangen en tijdig bij te sturen.

Vooruitblik 2016

De nieuwe meerjarenvisie is operationeel vertaald en de focus zal liggen op het realiseren van meer impact. Financieel maken we de keuze voor stabilisatie, zodat de organisatie met meer focus en rust haar stevige maatschappelijke positie ook kan verankeren in een stevig financieel fundament.

Jaarrekening

De jaarrekening 2015 is hier te lezen.

Accountantsverklaring

De accountantsverklaring is hier te lezen.

  • sponsor
  • sponsor
  • sponsor